Niet tevreden? Vertel het ons!

Ondanks onze inspanningen om de opvang van uw kind naar wens te laten verlopen is het mogelijk dat u een keer ontevreden bent. In dat geval willen wij dit graag van u weten. Richt u zich altijd in eerste instantie tot de verantwoordelijke pedagogisch medewerkster/verantwoordelijke leidinggevende van uw kind. Mocht uw klacht of idee na bespreking met de groepsleiding in uw ogen niet zijn afgehandeld, dan kunt u een formele klacht indienen.

Lees het klachtenreglement 2022.

Voor de afhandeling van klachten is Robinson aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit is een onafhankelijk instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen eventueel genomen kunnen worden om tot een voor beide partijen bindende oplossing te komen. Robinson doet tijdens de jaarlijkse inspectie van de GGD verslag van het aantal, de aard van de klachten en hoe wij deze hebben afgehandeld.

Hieronder treft u de Jaarverslagen over 2022 aan.

Daarnaast informeren wij alle ouders dat er een jaarverslag is gemaakt en dat dit is in te zien op- of op te vragen via de locatie.

Als ouder ontvangt u tijdens het intakegesprek meer informatie over de klachtenprocedure.