Kinderdagverblijf

Groepsindeling
De meeste vestigingen hebben een horizontale opbouw van de groepen, dat wil zeggen dat in elke groep kinderen van gelijke leeftijd worden opgevangen. Dit betekent dat de kinderen grotendeels in dezelfde leeftijdsfase zitten waardoor het dagritme en de activiteiten op elkaar zijn afgestemd.

Openingstijden
Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 07.30 tot 18.30 uur. Uitzonderingen zijn kinderdagverblijf de Optimist in Vijfhuizen (elke werkdag van 07.30 tot 18.00 uur) en kinderdagverblijf De Geluksvogels in Haarlem (elke werkdag van 08.00 tot 18.00 uur).

Feestdagensluiting
Robinson is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.

Intake
Voordat uw kind bij ons geplaatst wordt, willen onze medewerk(st)ers zich graag goed voorbereiden op de komst van uw kind. Uiterlijk een maand voor de plaatsingsdatum, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de groepsleidster van de groep waarin uw kind geplaatst wordt. Tijdens dit gesprek komt een aantal praktische zaken aan de orde. U ontvangt een introductiepakket, bestaande uit een algemeen en persoonlijk gedeelte. Hierin staat informatie over de werkwijze en gewoonten van Robinson. Verder wordt de ontwikkeling van het kind besproken en kunt u aangeven welke verwachtingen u van het kinderdagverblijf heeft. Ook worden er afspraken met u gemaakt worden over de manier waarop uw kind komt wennen.

Babygroep
Baby’s houden het ritme van slapen en eten van thuis aan. Totdat ze wakker zijn spelen ze met andere baby’s samen op de mat of in de box, wordt er naar muziek geluisterd of buiten gewandeld. De wat oudere baby’s beginnen ‘s ochtends met fruit en/of een cracker en iets te drinken. Hierna is er ruimte voor een groepsactiviteit of vrij spel. Rond 11.30 uur wordt er een broodmaaltijd genuttigd. Hierna gaan de kinderen naar bed. De kinderen slapen in een aparte ruimte. Rond 15.00 uur wordt aan tafel een snack gegeten en iets gedronken. Tot dat de kinderen opgehaald worden, is er tijd voor vrij spel of een gezamenlijke activiteit.

Dreumes- en Peutergroep
Voor de 1,5- tot 4- jarigen begint de dag gezamenlijk rond 09.30 uur met fruit en water of thee. Hierna is er ruimte voor vrij spel of andere (groeps) activiteiten. Als het weer het toelaat spelen de kinderen buiten. ‘s Zomers spelen de kinderen in zwembadjes. Kinderen die het nodig hebben gaan naar bed, andere kinderen doen meestal wat rustige activiteiten. Rond 15.00 uur is er tijd voor een snack.

Leidster/Kind ratio (BKR):
Een pedagogisch medewerkster per 3 aanwezige kinderen tot 1 jaar; een pedagogisch medewerkster per 5 aanwezige kinderen tussen 1 en 2 jaar; een pedagogisch medewerkster per 8 aanwezige kinderen tussen 2 en 4 jaar.

Voeding
(Fles)voeding is op het dagverblijf aanwezig. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voedingswensen of diëten van de kinderen. Als uw kind een dieet volgt, dient u de dieetvoeding zelf mee te brengen.

Dagelijkse Activiteiten
Robinson biedt een grote variatie aan activiteiten. Alle activiteiten zijn op een zo veelzijdig mogelijke ontwikkeling van de kinderen gericht. Kinderen kunnen individueel of in kleine groepjes gebruik maken van faciliteiten zoals de poppenhoek, garage of (vloer) puzzels. Ook is er voldoende ruimte voor creatieve activiteiten zoals kleien, kleuren en plakken. Groepsactiviteiten kunnen bestaan uit voorlezen, zingen of muziek maken.

Buitenactiviteiten
Alle buitenruimtes zijn royaal van opzet en hebben voldoende speelmogelijkheden, waaronder speeltoestellen en een zandbak. ‘s Zomers maken wij gebruik van zwembadjes en watersproeiers.

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid van Robinson is vastgelegd in onze pedagogisch beleidsplannen en liggen ter inzage op het kinderdagverblijf. Bij Robinson staat de belevingswereld van het kind centraal. De begeleiding sluit aan op de individuele behoefte van het kind. Elk kind is immers anders. Naast geborgenheid en verzorging ligt het accent van de begeleiding op spel, fantasie en expressie. Het is van belang dat kinderen zich veilig voelen. Belangrijk hulpmiddel is het hanteren van (dagelijks terugkerende) rituelen, zoals het afscheid nemen en het werken volgens een dagindeling met vaste eet- slaap- en spelmomenten. Uiteraard is in de babygroep(en) een minder gestructureerde dagindeling dan in de peuter- en dreumesgroep. Dit heeft te maken met het feit dat baby’s andere voedingstijden en slaapbehoeften hebben. Naarmate de baby’s groter worden kan rustig begonnen worden met opbouwen van een dagprogramma, dat aansluit bij die van een dreumes -en peutergroep. Er wordt rekening gehouden met behoefte, ontwikkeling en vermogens van alle kinderen.

Stam- en basisgroepen in de kinderopvang
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor het kinderdagverblijf wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. Op de KDV-locaties hebben wij  een werkwijze die ervoor zorgt dat kinderen en medewerkers weten èn ervaren bij welke stamgroep zij horen. Uiteraard krijgen de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in de andere stamgroep. Wanneer wij genoodzaakt zijn om af te wijken van de kind-leidster ratio kunnen wij stamgroepen samenvoegen. Ook dan zal worden voldaan aan de kind-leidster ratio. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn tijdens het openen en sluiten. De kinderen starten samen met kinderen uit een andere stamgroep. Tussen 08.30 en 09.00 uur worden de groepen weer gesplitst en aan het einde van de dag (als de eerste pedagogisch medewerkster naar huis gaat) gaan de groepen weer samen. Ouders worden goed geïnformeerd over waar en in welke groep de kinderen worden opgevangen en waar ze weer kunnen worden opgehaald.

Opvang meerdere stamgroepen
In bepaalde situaties kan er voor gekozen worden om groepjes kinderen buiten hun vaste stamgroep samen te voegen. Bij de samenvoeging zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en is de structuur van de dag gelijk, dus herkenbaar voor uw kind. Tijdens vakantieperiodes, ziekte en/of verlof van vaste pedagogisch medewerksters kan het incidenteel voorkomen dat stamgroepen worden samengevoegd vanwege een lagere bezetting. De samenvoeging wordt altijd gemeld aan de ouders. Ook kan het voorkomen dat er voorbeeld (tijdelijk) een extra dag nodig is, maar geen plaats is op de eigen groep van het kind. Bij het aangaan van een contract met Robinson Kinderopvang tekent u daarom een ’toestemmingsverklaring opvang in tweede stamgroep’ zodat uw kind gelijktijdig in maximaal twee verschillende stamgroepen geplaatst worden.