Buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang
Op onze locatie in Vijfhuizen bieden wij de mogelijkheid van VSO (Voorschoolse Opvang). Begint uw werkdag vroeg of heeft u een lange reistijd? In dat geval kan het voorkomen dat uw situatie niet aansluit bij de schooltijden van uw kind. Dan biedt de VSO van Robinson een uitkomst! Uw kind kan hier ’s morgens in alle rust nog even lekker spelen met de andere kinderen. Wanneer uw kind gebruik maakt van VSO kan het bij ons ontbijten zonder extra kosten. De pedagogisch medewerker brengt uw kind rond schooltijd veilig naar school. Uw kind is is gedurende alle schoolweken vanaf 07.30 uur van harte welkom.

Naschoolse Opvang
Naschoolse opvang is bestemd voor kinderen van vanaf 4 jaar. De openingstijden sluiten aan bij de tijd dat de school uitgaat. U kunt uw kind inschrijven vanaf het moment dat hij/zij 3 jaar is, voor minimaal 2 dagdelen per week. Er is onderscheid tussen opvang na schooltijd en opvang tijdens de schoolvakanties.
A. Opvang na schooltijd en op hele dagen in alle schoolvakanties; 52 weken op jaarbasis.
B. Opvang tijdens vakantieweken; op hele dagen voor 12 weken per jaar.

Openingstijden
Gedurende de schoolweken zijn wij geopend vanaf het moment dat de eerste school waarvan wij kinderen opvangen ‘uit’ is, tot 18.30 uur (in Vijfhuizen tot 18.00 uur). Gedurende de schoolvakantieweken zijn wij geopend van 07.30 tot 18.00 uur (in Vijfhuizen tot 18.00 uur).

Dagindeling
De dagindeling op de NSO is zodanig van karakter dat de kinderen alle ruimte krijgen om de dingen te doen die zij willen doen. Er zijn elke dag een aantal terugkerende activiteiten, die gezamenlijk zullen worden ondernomen. Op het moment dat de kinderen uit school komen, wordt er gezamenlijk geluncht of fruit gegeten en wat gedronken. In vakantieperiodes worden bovendien uitstapjes gemaakt, uiteraard onder begeleiding en met toestemming van de ouders.

Pedagogisch Klimaat
Buitenschoolse opvang wordt gerealiseerd in een beschermde omgeving. Onze doelstelling is dat buitenschoolse opvang de zelfstandigheid van kinderen dient te bevorderen, in wisselwerking met haar sociale omgeving. Buitenschoolse opvang biedt een aanvulling en uitbreiding van de mogelijkheden thuis en op school . Het pedagogisch beleid van Robinson is uitgewerkt in de werkplannen. Zowel het pedagogisch beleidsplan als de werkplannen liggen ter inzage op de vestiging en zijn beschikbaar op ons intranet (alleen toegankelijk voor ouders van Robinson).

Vervoer
Alle  kinderen van de omliggende scholen kunnen gebruik maken van de NSO. Het halen van de kinderen is afhankelijk van de loopafstand en verkeers-veiligheid en wordt door de leiding met de ouders en scholen geregeld.

Uurtarief NSO
Voor het berekenen van de uren voor de NSO wordt het gemiddeld aantal uur van een normale schooldag en de uren tijdens de vakantieperioden over het hele jaar bij elkaar opgeteld en gedeeld door 12 maanden. De berekening van de uren is gebaseerd op 52 weken.

Wijzigen Opvangpakket NSO
Dat kan uiteraard! Houdt u er wel rekening mee dat er een verrekening plaats zou kunnen vinden wanneer er bijvoorbeeld van 52 weken pakket naar 12 weken gewijzigd wordt in verband met eventuele schoolvakanties die nog gaan komen.

Basisgroepen op de NSO

Een basisgroep bestaat bij Robinson uit maximaal 22 kinderen. Op de NSO locatie hanteren wij een werkwijze die ervoor zorgt dat kinderen en medewerkers weten èn ervaren bij welke basisgroep zij horen. Uiteraard krijgen de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in de andere basisgroep. In bepaalde situaties kan er voor gekozen worden om groepjes kinderen buiten hun vaste basisgroep samen te voegen. Bij de samenvoeging zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en is de structuur van de dag gelijk, dus herkenbaar voor uw kind. Incidenteel kan het voorkomen dat een kind, binnen een werkweek, in meerdere basisgroepen wordt opgevangen. Dit kan het geval zijn bij een ruildag, waarbij er geen plek is op de eigen basisgroep. Indien voor een aangevraagde ruildag geen plaats is op de vaste basisgroep van een kind, vragen wij de ouders om op het ‘aanvraagformulier ruildag’ schriftelijke toestemming te geven. Bij een incidenteel lagere bezetting van groepen (zoals tijdens vakantieweken of studiedagen) kan worden samengevoegd. Ook bij een acute ziekmelding van een pedagogisch medewerker (welke niet direct vervangen kan worden), kunnen kinderen (tijdelijk) in een andere basisgroep worden opgevangen. De wet verplicht ons om u te informeren en schriftelijke toestemming te vragen voor het plaatsen van uw kind in meer dan één basisgroep, ook als dat op dezelfde locatie is. Hiervoor gebruiken wij een zogenaamd toestemmingsformulier 2e basisgroep.