VVE bij Robinson

Vanaf dit jaar kunnen wij op alle locaties peuteropvang en voorschoolse educatie (VVE) aanbieden. Voorheen kon dit alleen bij Peuterspeelzalen en Voorscholen.

Wat is VVE?

VVE is reguliere peuteropvang met plaatsingsmogelijkheden voor geïndiceerde VVE kinderen.
VVE richt zich op kinderen die risico lopen op een ontwikkelachterstand in hun taal- en rekenbegrip. Denk hierbij aan tweetalige kinderen, kinderen met een andere culturele achtergrond of kinderen die door andere oorzaken in hun ontwikkeling worden bedreigd. Uw kind kan alleen in aanmerking komen voor een VVE plaats indien u van een kinderarts van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van Haarlemmermeer een indicatie voor een VVE plaats krijgt. Bij zorg over de ontwikkeling van uw kind kunt u hier ook naar vragen tijdens uw consultatiebureau bezoek. VVE is meer dan taalontwikkeling alleen. VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. De programma’s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk.
Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.
De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:
•Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
•Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
•Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
•Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Samenwerking basisscholen
Het programma omvat een scala aan zinvolle activiteiten voor peuters die voor àlle peuters leerzaam en leuk zijn om uit te voeren. Door het toepassen van een leerprogramma zal de samenwerking met de basisscholen nog meer geoptimaliseerd gaan worden en is er extra aandacht voor de doorgaande lijn die kinderen zullen maken bij de overstap naar groep 1.

Openingstijden
Alle peutergroepen hebben vaste tijden waarop ouders hun kind kunnen brengen en halen.
De peutergroep is geopend 40 weken per jaar van 08.45-11.45 uur. Het Peuterprogramma voor een VVE-indicatie biedt 40 weken per jaar van maandag t/m vrijdag van 08.45-11.45.
De kinderen met een VVE-indicatie zullen alleen gebruik maken van de uren die hiervoor bedoeld zijn. VVE programma (met een minimum van 10 uur per week).
Voor de 2-jarigen: 3 ochtenden van 8.30-12.00 uur.
Voor de 3-jarigen: 4 ochtenden van 08.30-12.00 uur.

Leeftijd
Kinderen vanaf 2 ½ jaar kunnen met een VVE indicatie geplaatst worden op onze Peuteropvang. Kinderen zonder indicatie vanaf 2 jaar.

Dit jaar vragen alle ouders kinderopvangtoeslag aan via Belastingdienst

Vanaf dit jaar kunnen alle ouders een toeslag aanvragen als hun kind naar een peuteropvang of kinderdagverblijf gaat. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het inkomen van de ouders. Zo betalen alle ouders straks een inkomensafhankelijke bijdrage voor peuteraanbod. Ook voor VVE geldt dan dat ouders een tegemoetkoming kunnen aanvragen. Heeft uw kind een indicatie voor VVE? Dan worden de extra VVE uren voor u gratis. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst kunnen dan een inkomensafhankelijke compensatie aanvragen via de Gemeente Haarlemmermeer (Locatie Vijfhuizen) of Bloemendaal (Locaties Bennebroek en Overveen).

Wanneer heeft u recht op een gemeentelijk gesubsidieerde peuteropvangplaats?

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag blijft de gemeente Haarlemmermeer / gemeente Bloemendaal de peuteropvang subsidiëren en wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in rekening gebracht. U dient dan wel aan te tonen dat u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Verplichting twee dagdelen bij een gesubsidieerde plaats

Een gesubsidieerde plaats uit 2 dagdelen. Het afnemen van 1 dagdeel per week is vanaf die datum alleen mogelijk voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag. Wilt u meer dan 2 dagdelen? Dat kan, maar niet voor de gesubsidieerde prijs. U betaalt dan het particuliere tarief.

Komt uw kind in aanmerking voor een VVE plaats?

Dan geldt bovenstaande voor het 1e en 2e dagdeel. Dus ook bij een VVE plaatsing dient de route naar kinderopvangtoeslag of naar een gemeentelijk gesubsidieerde plaats bewandeld te worden. Het 3e en 4e dagdeel worden bekostigd door de gemeente.

Inkomensafhankelijke tabel indien GEEN recht op kinderopvangtoeslag

Ouderbijdrage 2018 voor een gesubsidieerde plaats van 2 ochtenden per maand:

Ouders ZONDER recht op kinderopvangtoeslag

gezinsinkomen van – tot ouderbijdrage 2018 per maand voor 2 ochtenden( 6 uur per week) (bij 12x factureren)
€ 0 € 11.915 € 15,00
€ 11.916 € 12.725 € 22,00
€ 12.726 € 18.849 € 25,00
€ 18.850 € 28.981 € 26,00
€ 28.982 € 39.880 € 35,00
€ 39.881 € 54.242 € 46,00
€ 54.243 € 77.970 € 68,00
€ 77.971 € 108.044 € 103,00
€ 108.045 en hoger € 116,00

Let op:

De bedragen die u ziet staan zijn de gemiddelde maandbedragen voor twee ochtenden peuteropvang. U betaalt voor 40 weken peuteropvang per jaar, maar dat wordt omgerekend naar een gemiddeld maandbedrag, dat maandelijks (12 maanden per jaar) geïncasseerd wordt. U betaalt dus ook tijdens de zomervakantie door.

Speciale regeling voor ouders die beiden werken en vallen onder in de laagste inkomensgroepen

Werkt u wel beiden, maar valt u in de twee eerste inkomensgroepen in de tabel hierboven? Dan hoeft u geen kinderopvangtoeslag aan te vragen en heeft u recht op een gesubsidieerde plaats van 2 dagdelen per week.