Niet tevreden? Vertel het ons!

Ondanks onze inspanningen om de opvang van uw kind naar wens te laten verlopen is het mogelijk dat u een keer ontevreden bent. In dat geval willen wij dit graag van u weten. Richt u zich altijd in eerste instantie tot de verantwoordelijke groepsleid(st)er van uw kind. Mocht uw klacht of idee na bespreking met de groepsleiding in uw ogen niet zijn afgehandeld, dan kunt u een formele klacht indienen.

Robinson wil graag dat u uw klacht schriftelijk kenbaar maakt middels dit reactieformulier zodat het probleem helder is, we de voortgang in de gaten kunnen houden en eventueel ons beleid aan kunnen passen. De verantwoordelijke leidingevende van de groepsleid(st)er neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om de klacht verder met u te bespreken. De uitkomst van dit gesprek wordt binnen veertien dagen schriftelijk aan u teruggekoppeld. Komt u er dan nog niet of onvoldoende uit of mocht u liever de klacht buiten Robinson Kinderopvang bespreken, dan heeft u de mogelijkheid om de klacht bij een externe klachtencommissie in te dienen.

Voor de afhandeling van klachten is Robinson aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. De SKK is een onafhankelijk instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen eventueel genomen kunnen worden om tot een voor beide partijen bindende oplossing te komen. Robinson doet tijdens de jaarlijkse inspectie van de GGD verslag van het aantal, de aard van de klachten en hoe wij deze hebben afgehandeld.

Als ouder ontvangt u tijdens het intakegesprek een afschrift van het klachtenreglement.

Naam

 

Naam van het kind

 

Chronologische volgorde van gebeurtenissen

 

Verificatie