Kinderdagverblijf

Groepsindeling
De opbouw van de dagopvanggroep is horizontaal, dat wil zeggen dat in elke groep kinderen van gelijke leeftijd worden opgevangen. Dit heeft als voordeel dat de kinderen in deze groepen grotendeels in dezelfde leeftijdsfase zitten waardoor het dagritme en de activiteiten op elkaar zijn afgestemd. Op alle vestigingen zijn minimaal 2 groepen dagopvang aanwezig. Een babygroep bestaat uit 0-2 jarigen, een dreumesgroep uit 1,5-2,5 jarigen (alleen in Bennebroek) en een peutergroep uit 2-4 jarigen.

Openingstijden
Het kinderdagverblijf in Vijfhuizen is elke werkdag geopend van 07.30 uur tot 18.00 uur. Onze vestigingen in  Overveen en Bennebroek zijn elke werkdag geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur. Kinderen kunnen worden gebracht tussen 07.30 en 09.00 uur en worden opgehaald tussen 16.30 en 18.00 uur voor Vijfhuizen en tussen 16.30 en 18.30 uur voor Overveen en Bennebroek.

Feestdagensluiting
Robinson is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.

Intake
Voordat uw kind bij ons geplaatst wordt, willen onze medewerk(st)ers zich graag goed voorbereiden op de komst van uw kind. Uiterlijk een maand voor de plaatsingsdatum, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de groepsleidster van de groep waarin uw kind geplaatst wordt. Tijdens dit gesprek komt een aantal praktische zaken aan de orde. U ontvangt een introductiepakket, bestaande uit een algemeen en persoonlijk gedeelte. Hierin staat informatie over de werkwijze en gewoonten van Robinson. Verder wordt de ontwikkeling van het kind besproken en kunt u aangeven welke verwachtingen u van het kinderdagverblijf heeft.Ook worden er afspraken met u gemaakt worden over de manier waarop uw kind komt wennen. De wenperiode start voor de ingangsdatum van plaatsing.

Babygroep
Baby’s houden het ritme van slapen en eten van thuis aan. Totdat ze wakker zijn spelen ze met andere baby’s samen op de mat of in de box, wordt er naar muziek geluisterd of buiten gewandeld.

De wat oudere baby’s beginnen ‘s ochtends met fruit en/of een cracker en iets te drinken. Hierna is er ruimte voor een groepsactiviteit of vrij spel. Rond 11.30 uur wordt er een broodmaaltijd genuttigd. Hierna gaan de kinderen naar bed. De kinderen slapen in een aparte ruimte. Rond 15.00 uur wordt aan tafel een snack gegeten en iets gedronken. Tot dat de kinderen opgehaald worden, is er tijd voor vrij spel of een gezamenlijke activiteit.

Robinson Kinderopvang hanteert een leeftijdsgrens voor de babygroep van ofwel 18 maanden, dan wel 21, afhankelijk van het aantal groepen per vestiging. Hierdoor is het gemiddeld aantal op te vangen kinderen in de babygroep maximaal 9 per dag.

Dreumes- en Peutergroep
Voor de 1,5- tot 4- jarigen begint de dag gezamenlijk rond 09.30 uur met fruit en water of thee. Hierna is er ruimte voor vrij spel of andere (groeps) activiteiten. Als het weer het toelaat spelen de kinderen buiten. ‘s Zomers spelen de kinderen in zwembadjes. Kinderen die het nodig hebben gaan naar bed, andere kinderen doen meestal wat rustige activiteiten. Rond 15.00 uur is er tijd voor een snack.

Voor de dreumesgroep wordt een leeftijdsgrens van 30 maanden gehanteerd, waardoor het gemiddeld aantal op te vangen kinderen in de dreumesgroep maximaal 11 per dag is. Vanaf 30 maanden tot 48 maanden worden 14 kinderen per dag opgevangen. In alle situaties zullen 2 gediplomeerde leidsters aanwezig zijn. De maximale omvang is bij Robinson gerelateerd aan de wettelijke vereisten conform de Wet Kinderopvang 2005.
In alle situaties zullen bij volledige bezetting 2 gediplomeerde leidsters aanwezig zijn.

Leidster/Kind ratio:
Een leidster per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; een leidster per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  een leidster per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 4 jaar.

Voeding
(Fles)voeding is op het dagverblijf aanwezig. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voedingswensen of diëten van de kinderen. Als uw kind een dieet volgt, dient u de dieetvoeding zelf mee te brengen.

Dagelijkse Activiteiten
Robinson biedt een grote variatie aan activiteiten. Alle activiteiten zijn op een zo veelzijdig mogelijke ontwikkeling van de kinderen gericht.

Kinderen kunnen individueel of in kleine groepjes gebruik maken van faciliteiten zoals de poppenhoek, garage of (vloer) puzzels. Ook kunnen zij zich expressief uiten d.m.v. klei, kleuren en plakken. Groepsactiviteiten bestaan uit voorlezen, zingen of een poppenkastvoorstelling.

Buitenactiviteiten
Alle buitenruimtes zijn royaal van opzet en hebben voldoende speelmogelijkheden, waaronder speeltoestellen en een zandbak. ‘s Zomers maken wij gebruik van zwembadjes en watersproeiers.

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid van Robinson is uitgewerkt in de werkplannen. Zowel het pedagogisch beleidsplan als de werkplannen liggen ter inzage op het kinderdagverblijf en zijn beschikbaar via ons ouderportaal (alleen toegankelijk voor ouders van Robinson Kinderopvang).

Bij Robinson staat de belevingswereld van het kind centraal. De begeleiding sluit aan op de individuele behoefte van het kind. Elk kind is immers anders. Naast geborgenheid en verzorging ligt het accent van de begeleiding op spel, fantasie en expressie. Het is van belang dat kinderen zich veilig voelen. Belangrijk hulpmiddel is het hanteren van (dagelijks terugkerende) rituelen, zoals het afscheid nemen en het werken volgens een dagindeling met vaste eet- slaap- en spelmomenten.

Uiteraard is in de babygroep(en) een minder gestructureerde dagindeling dan in de peuter- en dreumesgroep. Dit heeft te maken met het feit dat baby’s andere voedingstijden en slaapbehoeften hebben. Naarmate de baby’s groter worden kan rustig begonnen worden met opbouwen van een dagprogramma, dat aansluit bij die van een dreumes -en peutergroep. Er wordt rekening gehouden met behoefte, ontwikkeling en vermogens van alle kinderen.

Stamgroepen op het dagverblijf
In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor het kinderdagverblijf wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. Op de KDV locaties hebben wij  een werkwijze die ervoor zorgt dat kinderen en medewerkers weten èn ervaren bij welke stamgroep zij horen. Uiteraard krijgen de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in de andere stamgroep.

Wij werken met met horizontale groepen, echter soms zijn we genoodzaakt af te wijken en tot samenvoegen van de stamgroepen over te gaan. Ook dan zal worden voldaan aan de kind-leidster ratio. Ook tijdens het openen en sluiten zullen de kinderen eerst samen met kinderen uit een andere stamgroep starten, teneinde om 9.00 uur de groepen weer te splitsen en aan het einde van de dag (als de eerste leidster naar huis gaat) weer samen te gaan. Ouders worden goed geïnformeerd over waar en in welke groep de kinderen worden opgevangen en waar ze weer kunnen worden opgehaald.

In bepaalde situaties kan er voor gekozen worden om groepjes kinderen buiten hun vaste stamgroep samen te voegen. Bij de samenvoeging zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en is de structuur van de dag gelijk, dus herkenbaar voor uw kind.

Incidenteel is er een verzoek van ouders om een kind in twee stamgroepen te plaatsen, bijv. omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde groep of bijv. een verschil in de bezetting op de groepen. Of omdat ouders een ruildag of extra opvangdag hebben aangevraagd en dit niet mogelijk was op de eigen groep.

Ook tijdens vakantieperiodes of vrije dagen kan het incidenteel voorkomen dat stamgroepen worden samengevoegd vanwege een lagere bezetting. De samenvoeging wordt altijd gemeld aan de ouders. In geval van een ruildag of extra opvangdag op een andere stamgroep geven ouders geven ouders via het intranet schriftelijke toestemming op het aanvraagformulier.

De wet verplicht ons om ouders te informeren en schriftelijke toestemming te vragen voor het plaatsen van het kind in meer dan één stamgroep, ook als dat op dezelfde locatie is. Ouders waarvan het kind al gebruik maakt van het kinderdagverblijf kunnen dit doen door het invullen van het formulier ‘toestemmingsverklaring opvang in stamgroepen’.

Met het invullen van dit formulier geven zij aan op de hoogte te zijn van bovenstaande informatie en akkoord te gaan. De medewerkers op de groep informeren ouders over de eventuele incidentele of tussentijdse samenvoegingen of wijzigingen.