algemeen


Onze visie
Ons beleid is gebaseerd op een goede balans in pedagogisch verantwoorde zorg en aandacht voor kinderen én adequate dienstverlening aan ouders. Een zorgvuldige afweging van de verschillende belangen van de betrokkenen is hierbij belangrijk. Wij zetten de belangen van het kind voorop, maar verliezen daarbij de belangen van de ouders niet uit het oog.  Denk hierbij aan de diensten als Maaltijdservice, Kinderkapper en zwemlessen voor de BSO. Ieder kind en ouder moet zich welkom voelen!

Participatie
Wij streven ernaar een open, toegankelijke organisatie te zijn, waar inbreng van alle betrokkenen mogelijk is. Waar ouders zowel individueel als via de ouderparticipatie hun stem kunnen laten horen en een inbreng hebben. Waar het personeel betrokken is bij de instelling als geheel.

Toegevoegde waarde
Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, op persoonlijk en sociaal vlak. Dit doen we door het bieden van een ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod en volgen de kinderen in hun ontwikkeling, stimuleren en geven ruimte aan hun eigen tempo. Buitenspelen en buiten zijn, vinden we erg belangrijk. We genieten van wat seizoenen bieden en ruimte om te rennen of te klauteren.

Aandacht voor de ontwikkeling van het kind
Kinderen bieden wij de gelegenheid om eigen mogelijkheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Spelmaterialen, een andere omgeving, activiteiten en begeleiding door de pedagogisch medewerkers, geven de kinderen impulsen om zich verder te ontwikkelen. In elke fase van zijn/haar ontwikkeling heeft het kind andere behoeften en interesses en leert het nieuwe dingen. Op de kinderdagverblijven wordt gewerkt met diverse themahoeken en stimulerende activiteiten.

Wet Kinderopvang
Vanaf 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. In het kader van deze wet moeten ouders voor ieder kind een eigen contract afsluiten met de kinderopvangorganisatie. Meer informatie is te vinden in het boekje Kinderopvang; een zaak van ouders, werkgevers en overheid, via de Belastingdienst of bij ons op de vestiging(en) verkrijgbaar. Ook via de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kunt u de meest recente informatie vinden en allerlei brochures/folders aanvragen of downloaden.

Algemene Voorwaarden
In samenspraak met Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en de Consumentenbond enerzijds en de Branchevereniging Kinderopvang anderzijds, zijn voor de kinderopvangbranche Algemene Voorwaarden-Kinderopvang 2014 ontwikkeld. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang en bieden ouders bij de opvang van hun kind een grote rechtsbescherming en zekerheid.

Een belangrijke zekerheid die deze Algemene Voorwaarden bieden, is de mogelijkheid voor ouders om bij een meningsverschil over het contract zich te wenden tot een geschillencommissie. De onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) doet een uitspraak die voor partijen bindend is. De beide ondernemingsverenigingen garanderen dat deze uitspraak door hun leden daadwerkelijk wordt nagekomen.

Personeel
De kwaliteit van kinderopvang is grotendeels afhankelijk van het juiste personeel. Wij besteden daarom veel aandacht aan onze werknemers. Elke vestiging heeft een locatiemanager, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in de kindercentra.

Onze pedagogisch medewerkers zijn minimaal op MBO niveau geschoold en hebben meestal meerdere jaren ervaring in de kinderopvang. Overigens wordt veel aandacht besteed aan het aannamebeleid en wordt er gezorgd voor structureel goede arbeidsomstandigheden en bijscholing. Veel van onze vaste krachten zijn dan ook in het bezit van een KinderEHBO- en BHV diploma.

Continue Screening medewerkers Kinderopvang
Als onderdeel van de werving- en selectieprocedure vindt bij Robinson Kinderopvang een uitgebreide en zorgvuldige screening van alle medewerkers plaats en selecteren wij uitsluitend medewerkers met de juiste opleiding, achtergrond en ervaring, conform cao Kinderopvang en Wet Kinderopvang.

Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een  Verklaring Omtrent het Gedrag  (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor hij niet met kinderen mag werken. Maar deze verklaring is een momentopname. Daarna kunnen medewerkers alsnog strafbare feiten plegen die een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Daarom controleert Dienst Justitie sinds 1 maart 2013 iedere dag of medewerkers in de kinderopvang nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd.

Klachtenregeling

Robinson heeft een klachtenprocedure. Hierin staat de gang van zaken beschreven voor het geval zich incidenten voordoen.  De klachtenprocedure wordt aan de ouders uitgelegd tijdens het intakegesprek. Ook voor de oudercommissie van Robinson is een klachtenreglement opgesteld. Vanaf 1 januari 2016 is Robinson aangesloten bij de Geschillencommissie in Den Haag.

De website van Het Klachtenloket Kinderopvang  geeft u informatie over onderwerpen die kunnen leiden tot klachten, zoals over veiligheid, communicatie, contracten of kwaliteit. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en ondernemer of een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de ouder een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Hieronder treft u onze interne procedures aan. 

Klachtenprocedure individueel v2016  en Klachtenreglement OC v2016

Tevens maken wij ieder jaar een verslag.  Het Jaarverslag over 2016 treft u hieronder aan.

Klachten Jaarverslag 2016

klachtenjaarverslag 2016 intern

Hygiëne, Veiligheid en Milieu
Minimaal één keer jaar is er een (onaangekondigde) controle door de gemeentelijke gezondheidsdienst GGD. Het inspectierapport kunt bij het onderdeel vestigingen downloaden. Voor de schoonmaakwerkzaamheden hebben wij een medewerker huishoudelijke dienst in dienst. Daarnaast controleert de brandweer op brandveiligheid.

Op elke vestiging is iemand aanwezig die in het bezit is van een diploma Bedrijf Hulp Verlening. De meeste leidsters hebben een kinder EHBO-diploma. Voor iedere vestiging wordt jaarlijks een Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd. De uitkomsten liggen ter inzage op de vestigingen en op het hoofdkantoor.

Ziektebeleid
Het kindercentrum heeft onvoldoende mogelijkheden om zieke kinderen op te vangen. Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte, koorts van 38 of hoger heeft of zich duidelijk niet prettig voelt in de groep is het van belang dat hij/zij snel mogelijk wordt opgehaald. Het is in dit verband noodzakelijk dat de telefoonnummers waarop de ouders bereikbaar zijn, bekend zijn bij Robinson. Zodra er veranderingen optreden in deze gegevens, vragen wij u deze direct door te geven. Indien er besmettelijke kinderziektes heersen, wordt dit bekend gemaakt aan de ouders.

Alle informatie ten aanzien van het ziektebeleid treft u aan in ons ‘ziektebeleid’ dat is opgesteld in overleg met de GGD.

Oudercommissie
Aangezien een gedeelte van de opvoeding van uw kind in het kindercentrum plaats vindt, is het van belang dat de ouders betrokken zijn en worden bij de (dagelijkse) gang van zaken. Dit betekent dat er ruimte is voor ideeën en adviezen van ouders, mits deze binnen het dagverblijf zijn in te passen. Iedere vestiging van Robinson heeft een oudercommissie, die beschouwd wordt als de vertegenwoordiger van de ouders van de ingeschreven en geplaatste kinderen.

De taken van de oudercommissie bestaan onder meer uit:

  • het in samenwerking met de leidsters helpen bij de organisatie van zaken die zich in een kindercentrum kunnen afspelen;
  • het meehelpen bij het organiseren van ouderavonden, uitstapjes en festiviteiten;
  • incidenteel overleg met de locatiemanager van het kindercentrum over de dagelijkse gang van zaken en uitvoering van het pedagogisch beleid;
  • zorg dragen voor een heldere informatieoverdracht aan ouders.

Voorschoolse Educatie: Uk en Puk
Omdat de ontwikkelingsfase van kinderen van 0 tot 4 jaar een hele belangrijke fase is waarin kinderen heel veel kunnen leren, hebben we ervoor gekozen om te werken met het vroeg- en voorschoolse programma Uk & Puk,  een totaal programma voor baby’s, dreumesen en peuters. De opzet van dit voorschoolse programma is dat kinderen spelenderwijs dingen leren. Door te werken met programma Uk & Puk, zijn we  bewust met de ontwikkelingsgebieden van het jonge kind bezig en doen dit op een leuke, ontspannen manier. Het VVE programma van Uk & Puk organiseert alle activiteiten rondom tien thema’s. Deze thema’s komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu.

Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten speelt hij een rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij heeft nieuwe schoenen, of is verkouden. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is goed om kinderen bij een activiteit te betrekken. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Uk & Puk stimuleert de ontwikkeling van baby’tjes, dreumesen en peuters, door te spelen en te ontdekken. Maar dat gaat niet vanzelf, daarom vraagt Uk & Puk van pedagogisch medewerkers een actieve rol. Uk & Puk geeft hiervoor concrete aanwijzingen. Bij elke activiteit staan leidstervaardigheden aangegeven: praktische handvaten met aandachtspunten, tips en suggesties.

Doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs.

Voedingsbeleid en Warme maaltijden service
Dagelijks wordt er aan de kinderen die onze opvang bezoeken voeding verstrekt. Het voedingsbeleid biedt een kader voor het verantwoord verstrekken en begeleiden van maaltijden in de kindercentra van Robinson Kinderopvang.
Robinson Kinderopvang heeft als strategisch uitgangspunt partner in opvoeding te zijn, samen met ouders. We vinden het belangrijk om samen met hen te investeren in een gezonde toekomst van de kinderen. Gezonde voeding is van belang voor de groei van lichaam, voor energie om dingen te doen en weerstand op te bouwen tegen ziektes. Onze fruitleverancier is Van Kekem Fruit. Dit is een gespecialiseerde organisatie die eigen fruit teelt met oog voor mens, milieu en natuur. Het fruit wordt geteeld met een zeer laag percentage bestrijdingsmiddelen. Zij leveren groente en fruit dat het hele jaar beschikbaar is, alsmede seizoensfruit. Lees hier meer over het voedingsbeleid. voedingsbeleid v.2017

Wij bieden ouders de mogelijkheid hun kinderen bij ons warm te laten eten. U kunt aangeven wat voor maaltijden u wilt op iedere gewenste dag van de week. Het is ook mogelijk de maaltijden mee naar huis te nemen. Praktisch als u wat later bent en toch nog een rustige avond wilt doorbrengen met uw kind(eren). Op deze manier helpen wij u om zorg en werk optimaal te combineren.
Wij werken hiervoor samen met Lekker en Vers. Wilt u meer lezen over Lekker en Vers? Kijk dan eens op de site: http://www.lekkerenvers.nl/

Wenbeleid
Robinson Kinderopvang heeft in haar beleid omschreven dat voor alle kinderen die nieuw op een groep (over)geplaatst worden de mogelijkheid bestaat om een periode van ‘wennen’ af te spreken. Wennen is in alle leeftijdsfases van een kind van belang maar krijgt wel, afhankelijk van de leeftijd, anders vorm. Hieronder treft u het wenbeleid aan. wenbeleid

Incidentele Opvang
Het verzoek tot een dag extra opvang naast de reguliere opvangdagen kan onbeperkt worden ingediend. Voor deze kosten ontvangt u achteraf een factuur. De kosten voor een extra dag vindt u bij Tarieven. Ook voor extra dagen kunt u kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen.

Ruilen van dagen
Het ruilen van dagen kan onbeperkt en is kosteloos. U kunt het verzoek voor een ruildag maximaal 2 weken (kan dus ook op kortere termijn) vóór of ná de dag dat uw kind niet komt, indienen. De ruildag moet worden afgenomen binnen 2 weken vóór of ná de geruilde dag. Wij vragen er uw begrip voor dat het soms i.v.m. de maximale groepsgrootte niet mogelijk zal zijn om extra te kunnen komen. Als het ruilen binnen deze periode niet lukt, vervalt het recht op de ruildag.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Bekijk dan ons informatieboekje of bel met één van onze vestigingen!

sunInformatieboekje KDV NSO A5 2015 v2_1